توسعه کسب و کار

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نسبت هاي مالي و پيش بيني بحران کسب و کار

Rate this post

دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق نسبت هاي مالي و پيش بيني بحران کسب و کار

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نسبت هاي مالي و پيش بيني بحران کسب و کار

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نسبت هاي مالي و پيش بيني بحران کسب و کار

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 49
حجم فایل: 281
قیمت: 24372 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 49 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2‏ـ‏1‏ـ‏ ‏مقدمه ‏9
‏2‏ـ‏2‏ـ‏ ‏س‏ي‏ستم‏ ‏حسابدار‏ي‏ ‏در‏ ‏ا‏ي‏ران ‏11
‏2‏ـ‏3‏ـ‏ ‏بازار ‏سرما‏ي‏ه ‏نوپا‏ي ‏ا‏ي‏ران ‏11
‏2‏ـ‏4‏ـ‏ ‏نسبت‏ ‏ها‏ي‏ ‏مال‏ي ‏12
‏الف‏) ‏نسبت‏ ‏ها‏ي‏ ‏نقد‏ي‏نگ‏ي ‏13
‏ب‏) ‏نسبت‏ ‏ها‏ي‏ ‏فعال‏ي‏ت‏(‏کارا‏يي‏) ‏13
‏ج‏) ‏نسبت‏ ‏ها‏ي‏ ‏اهرم‏ي‏(‏بافت‏ ‏مال‏ي‏) ‏14
‏د‏) ‏نسبت‏ ‏ها‏ي‏ ‏سودآور‏ي ‏14
‏2‏ـ‏5‏ـ‏ ‏شاخص ‏ها‏ي ‏مال‏ي ‏ارز‏ي‏اب‏ي ‏عملکرد‏ ‏شرکت ‏16
‏2‏ـ‏5‏ـ‏1‏ـ‏ ‏روش ‏ها‏يي ‏که ‏در ‏آنها ‏از ‏اطلاعات ‏حسابدار‏ي ‏برا‏ي ‏ارز‏ي‏اب‏ي ‏عملکرد ‏استفاده ‏م‏ي ‏شود ‏17
‏2‏ـ‏5‏ـ‏2‏ـ‏ ‏روش ‏ها‏يي ‏که ‏ترک‏ي‏ب‏ي ‏از ‏اطلا ‏عات ‏حسابدار‏ي ‏و ‏بازار ‏را ‏برا‏ي ‏ارز‏ي‏اب‏ي ‏عملکرد ‏و… ‏17
‏2‏ـ‏5‏ـ‏3‏ـ‏ ‏نسبت ‏ها‏يي ‏که ‏با ‏استفاده ‏از ‏داده ‏ها‏ي ‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت ‏مال‏ي ‏مورد ‏استفاده ‏قرار ‏م‏ي ‏گ‏ي‏رند ‏و… ‏18
‏2‏ـ‏5‏ـ‏4‏ـ‏ ‏نسبت‏ ‏ها‏يي‏ ‏که‏ ‏عل‏ي‏ ‏رغم‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏اطلاعات‏ ‏حسابدار‏ي‏ ‏،‏ ‏مع‏ي‏ارها‏ي‏ ‏اقتصاد‏ي‏ ‏و… ‏19
‏2‏ـ‏6‏ـ‏ ‏صورت‏ ‏ها‏ي‏ ‏مال‏ي‏ ‏و‏ ‏نسبت‏ ‏ها‏ي‏ ‏مال‏ي ‏19
‏2‏ـ‏6‏ـ‏1‏ـ‏ ‏تجزيه ‏و ‏تحليل ‏صورتهاي ‏مالي ‏20
‏2‏ـ‏7‏ـ‏ ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏گزارشگري‏ ‏مالي‏ ‏به‏ ‏موقع ‏21
‏الف‏: ‏اندازه‏ ‏شرکت ‏22
‏ب‏) ‏نسبت‏ ‏بدهي‏ ‏به‏ ‏حقوق‏ ‏صاحبان‏ ‏سهام ‏23
‏ج‏) ‏سودآوري ‏23
‏د‏) ‏نوع‏ ‏اظهار‏ ‏نظر‏ ‏حسابرسي ‏24
‏2‏ـ‏8‏ـ‏ ‏حسابرس‏ي‏ ‏در‏ ‏گزارشگر‏ي‏ ‏مال‏ي‏ ‏به‏ ‏هنگام ‏24
‏2‏ـ‏9‏ـ‏ ‏زنج‏ي‏ره‏ ‏تام‏ي‏ن‏ ‏گزارشگر‏ي‏ ‏مال‏ي ‏25
‏2‏ـ‏10‏ـ‏ ‏ک‏ي‏ف‏ي‏ت ‏گزارشگر‏ي ‏مال‏ي ‏26
‏2‏ـ‏11‏ـ‏ ‏هدف ‏حسابدار‏ي ‏و ‏گزارشگر‏ي ‏مال‏ي ‏27
‏2‏ـ‏11‏ـ‏1‏ـ‏ ‏گزارشها‏ي‏ ‏مال‏ي‏ ‏تعهد‏ي ‏27
‏2‏ـ‏12‏ـ‏ ‏گزارش‏ ‏حسابرس‏ي ‏28
‏2‏ـ‏13‏ـ‏ ‏كيفيت‏ ‏گزارشگري‏ ‏مالي‏ ‏و‏ ‏كارايي‏ ‏سرمايه‏ ‏گذاري ‏29
‏2‏ـ‏14‏ـ‏ ‏ک‏ي‏ف‏ي‏ت‏ ‏اطلاعات‏ ‏مال‏ي ‏31
‏2‏ـ‏15‏ـ‏ ‏الگو ‏31
‏2‏ـ‏15‏ـ‏1‏ـ‏ ‏ويژگيهاي ‏يك ‏الگوي ‏خوب ‏32
‏2‏ـ‏16‏ـ‏ ‏ماشين ‏بردار ‏پشتيبان ‏32
‏2‏ـ‏17‏ـ‏ ‏بحران ‏35
‏2‏ـ‏17‏ـ‏1‏ـ‏ ‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت‏ ‏بحران ‏35
‏2‏ـ‏18‏ـ‏ ‏تداوم‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏و‏ ‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت‏ ‏بحران ‏36
‏2‏ـ‏18‏ـ‏1‏ـ‏ ‏آنال‏ي‏ز ‏وابستگ‏ي ‏کسب ‏و ‏کار ‏37
‏2‏ـ‏18‏ـ‏2‏ـ‏ ‏ارز‏ي‏اب‏ي‏ ‏مخاطرات‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار ‏37
‏2‏ـ‏18‏ـ‏3‏ـ‏ ‏طراح‏ي‏ ‏و‏ ‏تدو‏ي‏ن‏ ‏استراتژي‏ ‏هاي‏ ‏تداوم ‏38
‏2‏ـ‏18‏ـ‏4‏ـ‏ ‏پ‏ي‏اده‏ ‏سازي‏ ‏طرح‏ ‏هاي‏ ‏تداوم ‏38
‏2‏ـ‏18‏ـ‏5‏ـ‏ ‏آزما‏ي‏ش،‏ ‏آموزش‏ ‏و‏ ‏نگهداري ‏39
‏2‏ـ‏19‏ـ‏ ‏پ‏ي‏اده‏ ‏سازي‏ ‏س‏ي‏ستم‏ ‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت‏ ‏تداوم‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار ‏39
‏2‏ـ‏20‏ـ‏ ‏بحران ‏مالي ‏در ‏سطح ‏شركت ‏41
‏2‏ـ‏21‏ـ‏ ‏انواع ‏بحران ‏هاي ‏مالي ‏42
‏2‏ـ‏22‏ـ‏ ‏تاثيرات ‏عموم‏ي ‏بحران ‏مال‏ي ‏43
‏2‏ـ‏22‏ـ‏1‏ـ‏ ‏تاثير ‏بر ‏موسسات ‏مال‏ي ‏43
‏2‏ـ‏23‏ـ‏ ‏بحران‏ ‏نقد‏ي‏نگ‏ي ‏44
‏2‏ـ‏24‏ـ‏ ‏پ‏ي‏ش‏ي‏نه ‏45
‏تحق‏ي‏قات‏ ‏داخل‏ي ‏45
‏تحق‏ي‏قات‏ ‏خارج‏ي ‏48
‏2ـ1ـ مقدمه
‏بيور معتقد است «پيش بيني بدون اخذ تصميم امکان پذير است ولي کوچکترين تصميم گيري را نمي توان بدون پيش بيني انجام داد». تصميم گيري از اجزاي جدايي ناپذير مديريت به شمار مي رود. در واقع تصميم گيري انتخاب يک راه حل از ميان راه حل هاي مختلف مي باشد و مدير همواره مواجه با مواردي است که اخذ تصميم را از او طلب مي کند، از آنجايي که هدف از تهيه و ارائه اطلاعات حسابداري مالي فراهم ساختن مبناي تصميم گيري اقتصادي است و هر نوع تصميم گيري مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات و استنتاج منطقي و مناسب از اطلاعات است. وجود الگوهايي براي پيش بيني وضعيت مالي شرکت ها در محيط فعاليت تجاري شرکت ها مي توانند براي تصميم گيري مناسب بسيار حائز اهميت باشد. الگوهاي پيش بيني بحران مالي و بحران کسب و کار يکي از ابزارهاي برآورد وضع آينده شرکت هاست و مي تواند نشانه اي براي ورشکستگي شرکت ها باشد(لي و سان‏ . Li & Sun
‏، 2009). با‏ ‏شدت‏ ‏گرفتن‏ ‏رقابت‏ ‏در‏ ‏عرصه هاي‏ ‏مختلف‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏حسابرسي،‏ ‏مؤسسه هاي‏ ‏حسابرسي‏ ‏به‏ ‏دنبال بكارگيري‏ ‏راهكارهايي‏ ‏براي‏ ‏افزايش‏ ‏كارايي‏ ‏خود‏ ‏هستند‏ ‏كه‏ ‏براي‏ ‏رسيدن‏ ‏به‏ ‏اين‏ ‏هدف‏ ‏بايد‏ ‏عوامل تأثيرگذار‏ ‏بر‏ ‏افزايش‏ ‏كارايي‏ ‏را‏ ‏شناسايي‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏رفع‏ ‏يا‏ ‏تقليل بازدارنده هاي‏ ‏آن‏ ‏تلاش‏ ‏كنند‏ ‏براي تحقق‏ ‏اين‏ ‏موضوع‏ ‏حسابرس‏ ‏نياز‏ ‏به‏ ‏ابزاري‏ ‏دارد‏ ‏تا‏ ‏وي‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏وجود‏ ‏احتمال‏ ‏خطر‏ ‏و‏ ‏تحريف‏ ‏آگاه‏ ‏سازد، يكي‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏ابزارها‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏نسبت هاي مالي‏ ‏است(گاگنيس و همکاران‏ . Gaganis & et al
‏، 2007)‏.
‏بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي که منجر به بحران کسب و کار مي شود مي تواند زيان هاي هنگفتي را براي سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مديران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان در پي داشته باشد. يکي از عوامل اصلي بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي شرکت ها عدم وجود کنترل توسط مدعيان مختلف مي باشد. مدعيان شرکت ها شامل سهامداران، اعتباردهندگان، مديران و کارگران، عرضه کنندگان و … مي باشند و مديريت بايد کنترل طولاني بر روي شرکت را که رضايت سهامداران و ساير مدعيان را برآورده سازد، مورد توجه قرار دهد. سهامداران شرکت ممکن است با انجام اعمالي ، کنترل در شرکت را از بين ببرند. آنها مي توانند از انواع عمليات تخريبي نظير عرضه سهام خود در بازار يا استفاده از حق راي بر عليه مديريت استفاده نمايند. چنانچه با انجام اين عمليات قيمت سهام کاهش يابد و شرکت از نظر قدرت مالي با مخاطره مواجه شود کنترل از دست رفته تلقي مي شود(هو و همکاران‏ . Hua & et al
‏، 2007).
‏يکي از اقداماتي که اکثر پژوهشگران و اساتيد حرفه حسابداري و مالي مي نمايند استخراج نسبت هاي مالي از صورت هاي مالي مي باشد به عبارتي، نسبت هاي مالي يکي از ابزارهاي تجزيه و تحليل مسائل مالي هستند که محققان توانسته اند از طريق ترکيب اين نسبت ها مدل هاي چند متغيره براي پيش بيني

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود پرسشنامه

دانلود طرح درس روزانه

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نسبت هاي مالي و پيش بيني بحران کسب و کار

Loading

digital-marketer.ir
دیجیتال مارکتر

درباره digital-marketer.ir

عاشق یادگیری در حوزه بازاریابی دنیای دیجیتال با سابقه 11 سال فعالیت اینترنتی , سئو , تولید محتوا و فروش هزاران محصول در فضای وب فارسی و هزاران عبارت در صفحه اول گوگل متخصص در فروش انفجاری محصولات فروشگاه های اینترنتی.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها