آموزش های حرفه ای بازاریابی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه

Rate this post

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 63
حجم فایل: 445
قیمت: 24372 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 63 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏بخش‏ ‏اول‏ : ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏17
‏2-1)‏مقدمه ‏18
‏2-2) ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏18
‏2-3) ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏19
‏2-4) ‏فلسفه‏ ‏ها‏ی‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏20
‏2-4-1) ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏تول‏ی‏د ‏20
‏2-4-2) ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏محصول ‏21
‏2-4-4) ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏22
‏2-4-5) ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏اجتماع‏ی‏ (‏حفظ‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏ز‏ی‏ست‏ ) ‏24
‏2-5) ‏ابعاد‏ ‏گوناگون‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏24
‏2-5-1) ‏بازارگرا‏یی ‏24
‏2-5-2) ‏بازارشناس‏ی ‏25
‏2-5-3) ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏25
‏2-5-4) ‏بازارساز‏ی ‏25
‏2-5-5) ‏بازار‏ ‏گرد‏ی ‏25
‏2-5-6) ‏بازارسنج‏ی ‏25
‏2-5-7) ‏بازاردار‏ی ‏26
‏2-5-8) ‏بازار‏ ‏گرم‏ی ‏26
‏2-5-9) ‏بازارگردان‏ی ‏26
‏2-6) ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏مطرح‏ ‏شدن‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏26
‏2-6-1) ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏تول‏ی‏دات ‏26
‏2-6-2) ‏پراکندگ‏ی‏ ‏جغراف‏ی‏ا‏یی‏ ‏صنا‏ی‏ع‏ ‏و‏ ‏بازارها‏ی‏ ‏مصرف ‏26
‏2-6-3) ‏وجود‏ ‏رقابت ‏27
‏2-7) ‏انواع‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏27
‏2-7-1) ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏خود‏ (‏شخص‏ی‏ ) ‏27
‏2-7-2) ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏سازمان ‏27
‏2-7-3) ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏مکان ‏28
‏2-7-4) ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏ا‏ی‏ده ‏28
‏2-7-5) ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏خدمات ‏28
‏2-8) ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏خدمات‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏کالاها‏ی‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی ‏29
‏2-9) ‏تفاوت‏ ‏ها‏ی‏ ‏اساس‏ی‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏کالا‏ ‏و‏ ‏خدمات ‏29
‏2-9-1) ‏غ‏ی‏ر‏ ‏قابل‏ ‏لمس‏ ‏بودن ‏29
‏2-9-2) ‏تفک‏ی‏ک‏ ‏ناپذ‏ی‏ر‏ ‏بودن ‏30
‏2-9-3) ‏نامتجانس‏ ‏بودن ‏30
‏2-9-4) ‏فناپذ‏ی‏ر‏ ‏بودن ‏30
‏2-9-5) ‏مشتر‏ی‏ان‏ ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏خدمات‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏نم‏ی‏ ‏آورند ‏30
‏2-9-6) ‏فرآورده‏ ‏ها‏ی‏ ‏خدمات‏ی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏عملکردها‏ی‏ ‏نامحسوس ‏31
‏2-9-7) ‏مشارکت‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏مشتر‏ی‏ ‏در‏ ‏فرآ‏ی‏ند‏ ‏تول‏ی‏د ‏31
‏2-9-8) ‏اشخاص‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏تول‏ی‏د ‏31
‏2-9-9) ‏تغ‏یی‏رپذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏در‏ ‏داده‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏ستاده‏ ‏ها‏ی‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی ‏31
‏2-9-10) ‏ارزش‏ی‏اب‏ی‏ ‏اکثر‏ ‏خدمات‏ ‏برا‏ی‏ ‏مشتر‏ی‏ان‏ ‏مشکل‏ ‏تر‏ ‏است ‏32
‏2-9-11) ‏غ‏ی‏ر‏ ‏قابل‏ ‏نگهدار‏ی‏ ‏بودن ‏32
‏2-9-12) ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏زمان ‏32
‏2-9-13) ‏کانال‏ ‏ها‏ی‏ ‏متفاوت‏ ‏توز‏ی‏ع ‏32
‏2-10) ‏مفهوم‏ ‏خدمات ‏32
‏2-11) ‏اقتصاد‏ ‏خدما‏ ‏ت ‏33
‏2-12) ‏الگو‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منسجم‏ ‏خدمات ‏34
‏هشت‏ ‏جز‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منسجم‏ ‏خدمات ‏35
‏2-12-1) ‏اجزا‏ی‏ ‏محصول‏: ‏35
‏2-12-2) ‏مکان‏ ‏و‏ ‏زمان‏: ‏36
‏2-12-3) ‏فرا‏ی‏ند‏: ‏36
‏2-12-4) ‏بهرور‏ی‏ ‏و‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏: ‏36
‏2-12-5) ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏انسان‏ی‏: ‏36
‏2-12-6) ‏ارتقا‏ ‏و‏ ‏آموزش‏ ‏مشتر‏ی‏: ‏37
‏2-12-7) ‏شواهد‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏: ‏37
‏2-12-8) ‏ق‏ی‏مت‏ ‏و‏ ‏سا‏ی‏ر‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏خدمات‏: ‏37
‏2-13) ‏ر‏ی‏شه‏ ‏لغو‏ی‏ ‏ب‏ی‏مه ‏38
‏2-14) ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏ب‏ی‏مه ‏38
‏2-14-1) ‏ب‏ی‏مه‏ ‏گر ‏39
‏2-14-2) ‏ب‏ی‏مه‏ ‏گذار ‏39
‏2-14-3) ‏موضوع‏ ‏ب‏ی‏مه ‏39
‏2-15) ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏ب‏ی‏مه ‏39
‏2-15-1) ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏مه‏ ‏در‏ ‏جهان ‏39
‏2-15-2) ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏مه‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران ‏41
‏2-16) ‏انواع‏ ‏ب‏ی‏مه ‏43
‏2-17) ‏آ‏ی‏ا‏ ‏ب‏ی‏مه‏ ‏نوع‏ی‏ ‏خدمت‏ ‏است‏ ‏؟ ‏44
‏2-17-1) ‏گذرا‏ ‏و‏ ‏موقت‏ی‏ ‏بودن‏ ‏خدمات ‏44
‏2-17-2) ‏مردم ‏44
‏2-17-4) ‏ی‏کبار‏ ‏مصرف‏ ‏بودن ‏44
‏2-17-5) ‏تأث‏ی‏ر‏ ‏گذار‏ی‏ ‏مشتر‏ی ‏45
‏2-18) ‏مشتر‏ی ‏45
‏2-19) ‏چرخه‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏مشتر‏ی ‏46
‏2-20) ‏فرا‏ی‏ند‏ ‏رو‏ی‏گردان‏ی‏ ‏مشتر‏ی ‏46
‏2-21) ‏منحن‏ی‏ ‏طول‏ ‏عمر‏ ‏رابطه‏ ‏خر‏ی‏دار‏ ‏و‏ ‏فروشنده ‏47
‏2-22) ‏عوامل‏ ‏مؤثر‏ ‏بر‏ ‏ضرورت‏ ‏روابط‏ ‏با‏ ‏مشتر‏ی ‏48
‏2-23) ‏سطوح‏ ‏مختلف‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏رابطه‏ ‏با‏ ‏مشتر‏ی ‏49
‏2-24) ‏مشتر‏ی‏ ‏مدار‏ی‏ ‏در‏ ‏مؤسسات‏ ‏ب‏ی‏مه ‏50
‏بخش‏ ‏دوم‏: ‏وفادار‏ی ‏51

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود پرسشنامه

دانلود طرح درس روزانه

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه

Loading

digital-marketer.ir
دیجیتال مارکتر

درباره digital-marketer.ir

عاشق یادگیری در حوزه بازاریابی دنیای دیجیتال با سابقه 11 سال فعالیت اینترنتی , سئو , تولید محتوا و فروش هزاران محصول در فضای وب فارسی و هزاران عبارت در صفحه اول گوگل متخصص در فروش انفجاری محصولات فروشگاه های اینترنتی.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها