آموزش های حرفه ای بازاریابی

پاورپوینتهوش هیجانی،مدیریت هیجان مشتریان در بازاریابی استراتژیک

Rate this post

دانلود پاورپوینتهوش هیجانی،مدیریت هیجان مشتریان در بازاریابی استراتژیک

پاورپوینت”هوش هیجانی،مدیریت هیجان مشتریان در بازاریابی استراتژیک”

پاورپوینت"هوش-هیجانی-مدیریت-هیجان-مشتریان-در-بازاریابی-استراتژیک"هوش هیجانی در روانشناسی بازاریابی و فروش به معنی باهوش بودن در کلیه فرآیندهاست. در دنیای کسب و کار یکی از مزایای رقابتی برای شرکت ها وجود افرادی با هوش مدیریتی (Management Intelligence) برای مدیریت مطرح است که از اهمیت بالایی نیز برخوردار بوده و سازمان ها و شرکت ها را بر آن می دارد تا با شناسایی و پرورش هوش پنج گانه افراد در دنیای امروز، خود را در رقابت فشرده و سخت شرایط موجود و آینده به عنوان پیروز میدان مطرح کنند.
هوش هیجانی و هوش اجتماعی ما را توانمند می کنند تا هیجانات و رفتار خود، دیگران، مشکلات و تعارضات را مدیریت و با سایر افراد و مسائل محیطی، ارتباط موثر برقرار کنیم. هوش هیجانی همچنین احتمال نتیجه گیری مثبت از تصمیمات ما را بالاتر می برد و البته مزیت های دیگری دارد که در این مجال نمی توان به همه آنها اشاره کرد.
اما این ویژگی مثبت در روانشناسی بازاریابی و فروش بسیار چالش برانگیز است، خصوصا در مواردی که مدیران شرکت ها و صاحبان کسب وکار به ویژه استارتاپ ها، به دنبال راهکارهای عملی افزایش فروش برای کالا یا خدمات خود هستند.
هوش هیجانی، تاثیر بسیار مهمی در متقاعد شدن مشتریان برای خرید.
هوش هیجانی نقش بسیار با اهمیتی در شناسایی رویکردهای بازارمحور برای شرکت ها و کسب و کارها دارد، چرا که هیچ استراتژى ای در یک بنگاه تجارى براى همیشه تداوم ندارد. به همین دلیل، نوآوری استراتژی، استراتژى کسب وکار یک بنگاه را با هدف خلق ارزش جدیدى براى مشترى و بنگاه تغییر می دهد.
مدیران موفق درشرکت های بزرگ نقش سکان دار ماهری را برعهده دارند که بتواند با مدیریت مغز مشتریان و فروش استراتژیک فرآیندی را طراحی نمایند که بجای برگشت اجناس وکالاها،مشتریان برگردند.وادامه خرید مستمر و پایداری را رقم بزنند
۱٫ تحول در دنیای کسب و کار
۲٫ تعریف بازاریابی هیجانی
۳٫ فرآیند بازاریابی هیجانی
۴٫ آغاز بازاریابی هیجانی
۵٫ بازاریابی در هزاره جدید
۶٫ ۱۵ مهارت مربوط به خدمات مشتریان که هر کارمندی باید داشته باشد.
۷٫ ۵ کار برای به هیجان آوردن مشتری و فروش بیشتر
۸٫ میخ برداشت اول را محکم بکوبید– به سرعت.
۹٫ رویدادهای برجسته مبادلاتی و ارتباطی خود را با مشتریان در ارتباط بگذارید و آن ها را جشن بگیرید
۱۰٫ کاری کنید که آن ها دوباره برگردند
۱۱٫ میخ برداشت آخر را محکم بکوبید!
۱۲٫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ- ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎر در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ) روﻳﻜﺮد نمونه برداری از وﻗﺎﻳﻊ ﺑﺮداری –مقاله پژوهشی
۱۳٫ تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی: نقش میانجی رضایت شغلی-مقاله پژوهشی
۱۴٫ کار هیجانی
۱۵٫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮوش، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﻰ
۱۶٫ ﻣﺰاﯾﺎى ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى
۱۷٫ دودسته از انسان هاکه در زندگی ما تاثیردارند
۱۸٫ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﻰ
۱۹٫ تعامل فروشنده وفق با مشتریان و تشکیل پایگاه داده
۲۰٫ حرفه ای عمل کردن نزد مشتریان
۲۱٫ حرفه ای عمل کردن درمذاکرات
۲۲٫ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
۲۳٫ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ BIC
۲۴٫ ﻣﺸﺘﺮى ﻣﺪارىﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع
۲۵٫ اﻗﯿﺎﻧﻮس آﺑﻰ در ﺑﺎزارﯾﺎبی
۲۶٫ اﺳﺘﺮاﺗﮋى اﻗﯿﺎﻧﻮس آﺑﻰ
۲۷٫ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﺸﺘﺮى
۲۸٫ بالابودن هوش هیجانی مشتریان ایرانیEQ
۲۹٫ تبدیل ﻣﺸﺘﺮى ﻧﺎراﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى راﺿﻰ:
۳۰٫ ﺧﻮد را ﺟﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﮕﺬارﯾﺪ؛
۳۱٫ ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ
۳۲٫ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺸــﺘﺮی را ﺑﺮاﯾــﺶ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ
۳۳٫ استراتژیهای روانشناسانه برای مذاکرات بازاریابی و فروش
۳۴٫ از بین بردن اضطراب
۳۵٫ بله گفتن به سفارشات کوچک
۳۶٫ شنودموثر
۳۷٫ هدف از اجرای استراتژی شنود
۳۸٫ خریدار شریک است نه رقیب
۳۹٫ چرا مدیران فراموش مى کنند که با مشتریان صحبت کنند
۴۰٫ اهمیت هوش هیجانی در روانشناسی بازاریابی و فروش
۴۱٫ عدم توجه به هوش هیجانی، مشکلات متعددی را در نهایی کردن فروش توسط کارشناسان و مدیران فروش ایجاد می کند
۴۲٫ چگونه یک کسب و کار ایرانی می تواند از سونی یا اپل الگوبرداری کند؟
۴۳٫ هوش هیجانی دربازاریابی و فروش
۴۴٫ مراحل پیاده سازی هوش هیجانی در بازاریابی و فروش
۴۵٫ نقش هوش هیجانی درتبلیغات بازاریابی
۴۶٫ تاثیر تقویت هوش هیجانی بر فروش-مهارت های سخت،مهارت های نرم
۴۷٫ اولین قدم در تقویت هوش هیجانی ازمنظرفروش
۴۸٫ تاثیر هیجان بر رفتار مصرف کننده
۴۹٫ حالات هیجانی مختلف مصرف کنندگان
۵۰٫ دورویکرد اساسی درمورد هیجان
۵۱٫ هیجان و تئوری های آن
۵۲٫ تئوری هیجان لازاروس
۵۳٫ روانشناسی هیجان
۵۴٫ طیف احساسات و هیجانات
۵۵٫ شش واژه اصلی که شباهت زیر بنایی در آنچه که معمولا پدیده احساسی در نظر گرفته می شود وجود دارد:
۵۶٫ اصطلاحات علمی متداول در مورد هیجان
۵۷٫ اجزاء هیجان
۵۸٫ سلسله مراتب هیجانات مصرف کننده
۵۹٫ هیجانات اساسی برای درک بهتر احساسات مصرف کنندگان
۶۰٫ پیامدهای رفتاری
۶۱٫ رویکردهایی برای بررسی هیجانات درزمینه بازاریابی
۶۲٫ تأثیر هیجانات بر روی رفتار مصرف کننده
۶۳٫ واکنش های رفتاری در مواجهه با قیمت ناعادلانه
۶۴٫ خوانش نیاز مشتری – توانایی شناسایی هیجانات مشتریان
۶۵٫ نقش درک همدلی درفعالیت های تجاری(شرکت هایFocus Group ، (FORD-Kimberly-Clark –
۶۶٫ روزنوشته های پرویز درگی،وراهکارهای درک مدیران ازمشتریان
۶۷٫ موفقیت بازاریابی آینده نگر
۶۸٫ علوم بین رشته ای نورومارکتینگ(ورود به مغزمشتریان)
۶۹٫ بازاریابی تکمیل شده با نورومارکتینگ
۷۰٫ بازاریابی ویروسی مبتنی بر فضای مجازی ونزدیکی به مشتریان
۷۱٫ دودنیای بازاریابی استراتژیک-فضای استراتژیک شناخته شده –فضای استراتژیک ناشناخته
۷۲٫ رموزدرک خریداران واقعی
۷۳٫ فرایند شش مرحله‌ای و بهره‌گیری از بازاریابی حسی
۷۴٫ مرحله‌ی اول ، محرکهای خودمحوری و تضاد در تصمیم‌گیری مغز
۷۵٫ مرحله دوم مرحله نورومارکتینگ آمادگی طریق اجازه به مشتریان برای ایفای نقش و تسلط داشتن
۷۶٫ مرحله‌ی سوم، توسعه‌ی یک پیشنهاد طراحی‌شده برای رضایت و خشنودی مشتریان
۷۷٫ مرحله‌ی چهارم، تمایل به غیرقابل فراموشی بودن از طریق اثرگذاری عمیق بر حافظه‌ی مشتری
۷۸٫ مرحله‌ی پنجم، به دور از سوءظن باشید، ناخودآگاه مشتریان را ارضا کنید
۷۹٫ مرحله‌ی ششم، باید کاری کنیم که محصول برنگردد، اما مشتری برگردد
۸۰٫ کاربرد هوش هیجانی در مدیریت کسب و کار
۸۱٫ یکی از ابعاد توسعه فردی هوش هیجانی است که فرد باید ۴ آیتم را جهت توان مندی در نظر بگیرد:

 فایل

دانلود پرسشنامه

دانلود طرح درس روزانه

پاورپوینتهوش هیجانی،مدیریت هیجان مشتریان در بازاریابی استراتژیک

Loading

digital-marketer.ir
دیجیتال مارکتر

درباره digital-marketer.ir

عاشق یادگیری در حوزه بازاریابی دنیای دیجیتال با سابقه 11 سال فعالیت اینترنتی , سئو , تولید محتوا و فروش هزاران محصول در فضای وب فارسی و هزاران عبارت در صفحه اول گوگل متخصص در فروش انفجاری محصولات فروشگاه های اینترنتی.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها