آموزش های حرفه ای بازاریابی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

Rate this post

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 234
قیمت: 24372 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 64 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2-1- ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏9
‏2-1-1- ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏و‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏9
‏2-1-2- ‏ارتباطات‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏و‏ ‏جا‏ی‏گاه‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏12
‏2-2- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏13
‏2-2-1- ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏13
‏2-2-2- ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏شکل‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏15
‏2-2-2-1- ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏شکل‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏17
‏2-2-3- ‏برنامه‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ی‏ ‏18
‏2-2-3-1- ‏اهداف‏ ‏تبليغ‏ ‏18
‏2-2-3-2- ‏بودجه‎‏بند‏ی‏ ‏تبل‏ی‏غ‏ ‏19
‏2-2-3-3- ‏پ‏ی‏ام‏ ‏تبل‏ی‏غ‏ ‏20
‏2-2-3-4- ‏انتخاب‏ ‏رسانه‏ ‏21
‏2-2-3-5- ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏تبل‏ی‏غ‏ ‏22
‏2-2-4- ‏رسانه‎‏ها‏ی‏ (‏ابزار‏) ‏تبل‏ی‏غات‏ی‏ ‏22
‏2-2-4-1- ‏تلو‏ی‏ز‏ی‏ون‏ ‏22
‏2-2-4-2- ‏راد‏ی‏و‏ ‏23
‏2-2-4-3- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏چاپ‏ی‏ ‏24
‏2-2-4-4- ‏روزنامه‏ ‏24
‏2-2-4-5- ‏مجله‏ ‏25
‏2-2-4-6- ‏بروشور‏ ‏26
‏2-2-4-7- ‏پوستر‏ ‏26
‏2-2-4-8- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏مح‏ی‏ط‏ی‏ ‏26
‏2-2-4-8-1- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏فضا‏ی‏ ‏باز‏ ‏26
‏2-2-4-8-2- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏در‏ ‏محل‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏27
‏2-2-4-9- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ی‏ ‏28
‏2-2-5- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ ‏28
‏2-2-5-1- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ی‏ ‏28
‏2-2-5-2- ‏ا‏ی‏نترنت‏ ‏29
‏2-2-5-3- ‏ا‏ی‏نترنت‏ ‏و‏ ‏آم‏ی‏خته‏ ‏ترف‏ی‏ع‏ ‏31
‏2-2-5-4- ‏جا‏ی‏گاه‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ ‏در‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏31
‏2-2-5-5- ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ی‏ ‏با‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏سنت‏ی‏ ‏33
‏2-2-5-6- ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ ‏33
‏2-2-5-7‏-‏ ‏علل‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ی‏ ‏35
‏2-2-5-8- ‏درآمد‎‏ها‏ی‏ ‏حاصل‏ ‏از‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ی‏ ‏36
‏2-2-5-9- ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ی‏ ‏38
‏2-2-5-10- ‏معا‏ی‏ب‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ ‏42
‏2-2-6- ‏روش‎‏ها‏ی‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ی‏ ‏44
‏2-2-6-1- ‏روش‎‏ها‏ی‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ی‏ (‏حنف‏ی‎‏زاده‏)‏ ‏44
‏2-2-6-1-1- ‏بنرها‏ ‏44
‏2-2-6-1-2- ‏پاپ‎‏آپ‏ ‏و‏ ‏پاپ‎‏آندر‏ ‏45
‏2-2-6-1-3- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏بر‏ ‏رو‏ی‏ ‏ا‏ی‏م‏ی‏ل‎‏ها‏ ‏46
‏2-2-6-1-4- ‏تبل‏ی‏غ‏ ‏در‏ ‏موتور‎‏ها‏ی‏ ‏جستجو‏ ‏46
‏2-2-6-1-5- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏و‏ی‏دئو‏یی‏ ‏47
‏2-2-6-1-6- ‏باتن‎‏ها‏ ‏47
‏2-2-6-1-7- ‏آسمان‏ ‏خراش‎‏ها‏ ‏47
‏2-2-6-1-8- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏در‏ ‏اتاق‎‏ها‏ی‏ ‏گفتگو‏ ‏47
‏2-2-6-1-9- ‏درون‎‏شبکه‎‏ا‏ی‎‏ها‏ ‏48
‏2-2-6-1-10- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏متحرک‏ ‏48
‏2-2-6-1-11- ‏مربع‏ ‏بزرگ‎‏ها‏ ‏48
‏2-2-6-1-12- ‏باتن‎‏ها‏ی‏ ‏بزرگ‏ ‏48
‏2-2-6-1-13- ‏سوپر‏ ‏بنر‎‏ها‏ ‏48
‏2-2-6-1-14- ‏تا‏ی‏ل‎‏ها‏ ‏48
‏2-2-6-1-15- ‏ا‏ی‏رلاگ‎‏ها‏ ‏48
‏2-2-6-1-16- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏حام‏ی‎‏گر‏ی‏ ‏49
‏2-2-6-1-17- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏طبقه‎‏بند‏ی‏ ‏شده‏ ‏49
‏2-2-6-1-18- ‏فوق‏ ‏اتصال‎‏ها‏ ‏ی‏ا‏ ‏ها‏ی‏پرل‏ی‏نک‎‏ها‏ ‏49
‏2-2-6-1-19- ‏وب‎‏سا‏ی‏ت‎‏ها‏ ‏49
‏2-2-6-1-20- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏بر‏ ‏رو‏ی‏ ‏باز‏ی‎‏ها‏ی‏ ‏آن‏ی‏ ‏50
‏2-2-6-2- ‏روش‎‏ها‏ی‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏ا‏ی‏نترنت‏ی‏ (‏تا‏ی‏ ‏و‏ ‏چانگ‏)‏ ‏50
‏2-2-6-2-1- ‏بنر‎‏ها‏ی‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ی‏ ‏50
‏2-2-6-2-2- ‏پنجره‎‏ها‏ی‏ ‏پاپ‎‏اوت‏ (‏پاپ‎‏آپ‎‏ها‏)‏ ‏50
‏2-2-6-2-3- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏متن‏ی‏ ‏51
‏2-2-6-2-4- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏و‏ی‏دئو‏یی‏ ‏51
‏2-2-6-2-5- ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏ا‏ی‏م‏ی‏ل‏ ‏52
‏2-2-7- ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏تبل‏ی‏غ‏ ‏52
‏2-2-8- ‏روش‎‏ها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏اثربخش‏ی‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏بازرگان‏ی‏ ‏53
‏2-2-8-1- ‏آثار‏ ‏تبل‏ی‏غ‏ ‏بر‏ ‏فروش‏ ‏53
‏2-2-8-1-1- ‏روش‏ ‏رابطه‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏ن‏ ‏فروش‏- ‏تبل‏ی‏غ‏ ‏54
‏2-2-8-1-2- ‏روش‏ ‏مطالعات‏ ‏تجرب‏ی‏ (‏نتا‏ی‏ج‏ ‏فروش‏)‏ ‏54
‏2-2-8-2- ‏اندازه‎‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏آثار‏ ‏ارتباط‏ی‏ ‏54
‏2-2-8-2-1- ‏آزما‏ی‏ش‎‏ها‏ی‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏اجرا‏ی‏ ‏تبل‏ی‏غ‏ ‏55
‏2-2-8-2-2- ‏آزما‏ی‏ش‎‏ها‏ی‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏انجام‏ ‏تبل‏ی‏غ‏ ‏57
‏6-2-2- ‏تکن‏ی‏ک‏ ‏طرز‏ ‏فکر‏ (‏نظر‏ ‏سنج‏ی‏)‏ ‏62
‏2-2-9- ‏پژوهش‎‏ها‏ی‏ ‏انجام‎‏شده‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏با‏ ‏موضوع‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏68

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود پرسشنامه

دانلود طرح درس روزانه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

Loading

digital-marketer.ir
دیجیتال مارکتر

درباره digital-marketer.ir

عاشق یادگیری در حوزه بازاریابی دنیای دیجیتال با سابقه 11 سال فعالیت اینترنتی , سئو , تولید محتوا و فروش هزاران محصول در فضای وب فارسی و هزاران عبارت در صفحه اول گوگل متخصص در فروش انفجاری محصولات فروشگاه های اینترنتی.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها