توسعه کسب و کار

مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار شرکتها

Rate this post

دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار شرکتها

مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار شرکتها

مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار شرکتها

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 290
قیمت: 67000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و اماده پرینت )
تعداد صفحه : 50 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2‏ـ‏1‏ـ‏ ‏مقدمه ‏10
‏2‏ـ‏2‏ـ‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران ‏11
‏2‏ـ‏3‏ـ‏ ‏بازار ‏سرما‏ی‏ه ‏نوپا‏ی ‏ا‏ی‏ران ‏12
‏2‏ـ‏4‏ـ‏ ‏نسبت‏ ‏ها‏ی‏ ‏مال‏ی ‏12
‏الف‏) ‏نسبت‏ ‏ها‏ی‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی ‏13
‏ب‏) ‏نسبت‏ ‏ها‏ی‏ ‏فعال‏ی‏ت‏(‏کارا‏یی‏) ‏14
‏ج‏) ‏نسبت‏ ‏ها‏ی‏ ‏اهرم‏ی‏(‏بافت‏ ‏مال‏ی‏) ‏14
‏د‏) ‏نسبت‏ ‏ها‏ی‏ ‏سوداور‏ی ‏14
‏2‏ـ‏5‏ـ‏ ‏شاخص ‏ها‏ی ‏مال‏ی ‏ارز‏ی‏اب‏ی ‏عملکرد‏ ‏شرکت ‏17
‏2‏ـ‏5‏ـ‏1‏ـ‏ ‏روش ‏ها‏یی ‏که ‏در ‏انها ‏از ‏اطلاعات ‏حسابدار‏ی ‏برا‏ی ‏ارز‏ی‏اب‏ی ‏عملکرد ‏استفاده ‏م‏ی ‏شود ‏17
‏2‏ـ‏5‏ـ‏2‏ـ‏ ‏روش ‏ها‏یی ‏که ‏ترک‏ی‏ب‏ی ‏از ‏اطلا ‏عات ‏حسابدار‏ی ‏و ‏بازار ‏را ‏برا‏ی ‏ارز‏ی‏اب‏ی ‏عملکرد ‏و… ‏17
‏2‏ـ‏5‏ـ‏3‏ـ‏ ‏نسبت ‏ها‏یی ‏که ‏با ‏استفاده ‏از ‏داده ‏ها‏ی ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت ‏مال‏ی ‏مورد ‏استفاده ‏قرار ‏م‏ی ‏گ‏ی‏رند ‏و… ‏18
‏2‏ـ‏5‏ـ‏4‏ـ‏ ‏نسبت‏ ‏ها‏یی‏ ‏که‏ ‏عل‏ی‏ ‏رغم‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏اطلاعات‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏،‏ ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏و… ‏20
‏2‏ـ‏6‏ـ‏ ‏صورت‏ ‏ها‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏نسبت‏ ‏ها‏ی‏ ‏مال‏ی ‏20
‏2‏ـ‏6‏ـ‏1‏ـ‏ ‏تجزیه ‏و ‏تحلیل ‏صورتهای ‏مالی ‏21
‏2‏ـ‏7‏ـ‏ ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏گزارشگری‏ ‏مالی‏ ‏به‏ ‏موقع ‏22
‏الف‏: ‏اندازه‏ ‏شرکت ‏23
‏ب‏) ‏نسبت‏ ‏بدهی‏ ‏به‏ ‏حقوق‏ ‏صاحبان‏ ‏سهام ‏24
‏ج‏) ‏سوداوری ‏24
‏د‏) ‏نوع‏ ‏اظهار‏ ‏نظر‏ ‏حسابرسی ‏25
‏2‏ـ‏8‏ـ‏ ‏حسابرس‏ی‏ ‏در‏ ‏گزارشگر‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏به‏ ‏هنگام ‏25
‏2‏ـ‏9‏ـ‏ ‏زنج‏ی‏ره‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏گزارشگر‏ی‏ ‏مال‏ی ‏26
‏2‏ـ‏10‏ـ‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت ‏گزارشگر‏ی ‏مال‏ی ‏27
‏2‏ـ‏11‏ـ‏ ‏هدف ‏حسابدار‏ی ‏و ‏گزارشگر‏ی ‏مال‏ی ‏28
‏2‏ـ‏11‏ـ‏1‏ـ‏ ‏گزارشها‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏تعهد‏ی ‏28
‏2‏ـ‏12‏ـ‏ ‏گزارش‏ ‏حسابرس‏ی ‏29
‏2‏ـ‏13‏ـ‏ ‏کیفیت‏ ‏گزارشگری‏ ‏مالی‏ ‏و‏ ‏کارایی‏ ‏سرمایه‏ ‏گذاری ‏30
‏2‏ـ‏14‏ـ‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏اطلاعات‏ ‏مال‏ی ‏32
‏2‏ـ‏15‏ـ‏ ‏الگو ‏32
‏2‏ـ‏15‏ـ‏1‏ـ‏ ‏ویژگیهای ‏یک ‏الگوی ‏خوب ‏33
‏2‏ـ‏16‏ـ‏ ‏ماشین ‏بردار ‏پشتیبان ‏33
‏2‏ـ‏17‏ـ‏ ‏بحران ‏36
‏2‏ـ‏17‏ـ‏1‏ـ‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران ‏36
‏2‏ـ‏18‏ـ‏ ‏تداوم‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏و‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران ‏37
‏2‏ـ‏18‏ـ‏1‏ـ‏ ‏انال‏ی‏ز ‏وابستگ‏ی ‏کسب ‏و ‏کار ‏38
‏2‏ـ‏18‏ـ‏2‏ـ‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏مخاطرات‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار ‏38
‏2‏ـ‏18‏ـ‏3‏ـ‏ ‏طراح‏ی‏ ‏و‏ ‏تدو‏ی‏ن‏ ‏استراتژی‏ ‏های‏ ‏تداوم ‏39
‏2‏ـ‏18‏ـ‏4‏ـ‏ ‏پ‏ی‏اده‏ ‏سازی‏ ‏طرح‏ ‏های‏ ‏تداوم ‏39
‏2‏ـ‏18‏ـ‏5‏ـ‏ ‏ازما‏ی‏ش،‏ ‏اموزش‏ ‏و‏ ‏نگهداری ‏40
‏2‏ـ‏19‏ـ‏ ‏پ‏ی‏اده‏ ‏سازی‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏تداوم‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار ‏40
‏2‏ـ‏20‏ـ‏ ‏بحران ‏مالی ‏در ‏سطح ‏شرکت ‏42
‏2‏ـ‏21‏ـ‏ ‏انواع ‏بحران ‏های ‏مالی ‏43
‏2‏ـ‏22‏ـ‏ ‏تاثیرات ‏عموم‏ی ‏بحران ‏مال‏ی ‏44
‏2‏ـ‏22‏ـ‏1‏ـ‏ ‏تاثیر ‏بر ‏موسسات ‏مال‏ی ‏44
‏2‏ـ‏23‏ـ‏ ‏بحران‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی ‏45
‏2‏ـ‏24‏ـ‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه ‏46
‏تحق‏ی‏قات‏ ‏داخل‏ی ‏46
‏تحق‏ی‏قات‏ ‏خارج‏ی ‏49
‏2ـ1ـ مقدمه‏:
‏ب‏ی‏ور معتقد است «پ‏ی‏ش ب‏ی‏ن‏ی‏ بدون اخذ تصم‏ی‏م امکان پذ‏ی‏ر است ول‏ی‏ کوچکتر‏ی‏ن تصم‏ی‏م گ‏ی‏ر‏ی‏ را نم‏ی‏ توان بدون پ‏ی‏ش ب‏ی‏ن‏ی‏ انجام داد». تصم‏ی‏م گ‏ی‏ر‏ی‏ از اجزا‏ی‏ جدا‏یی‏ ناپذ‏ی‏ر مد‏ی‏ر‏ی‏ت به شمار م‏ی‏ رود. در واقع تصم‏ی‏م گ‏ی‏ر‏ی‏ انتخاب ‏ی‏ک راه حل از م‏ی‏ان راه حل ها‏ی‏ مختلف م‏ی‏ باشد و مد‏ی‏ر همواره مواجه با موارد‏ی‏ است که
‏اخذ تصم‏ی‏م را از او طلب م‏ی‏ کند، از انجا‏یی‏ که هدف از ته‏ی‏ه و ارایه اطلاعات حسابدار‏ی‏ مال‏ی‏ فراهم ساختن مبنا‏ی‏ تصم‏ی‏م گ‏ی‏ر‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ است و هر نوع تصم‏ی‏م گ‏ی‏ر‏ی‏ مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجز‏ی‏ه و تحل‏ی‏ل اطلاعات و استنتاج منطق‏ی‏ و مناسب از اطلاعات است. وجود الگوها‏یی‏ برا‏ی‏ پ‏ی‏ش ب‏ی‏ن‏ی‏ وضع‏ی‏ت مال‏ی‏ شرکت ها در مح‏ی‏ط فعال‏ی‏ت تجار‏ی‏ شرکت ها م‏ی‏ توانند برا‏ی‏ تصم‏ی‏م گ‏ی‏ر‏ی‏ مناسب بس‏ی‏ار حایز اهم‏ی‏ت باشد. الگوها‏ی‏ پ‏ی‏ش ب‏ی‏ن‏ی‏ بحران مال‏ی‏ و بحران کسب و کار ‏ی‏ک‏ی‏ از ابزارها‏ی‏ براورد وضع ا‏ی‏نده شرکت هاست و م‏ی‏ تواند نشانه ا‏ی‏ برا‏ی‏ ورشکستگ‏ی‏ شرکت ها باشد(ل‏ی‏ و سان‏ . Li & Sun
‏، 2009). با‏ ‏شدت‏ ‏گرفتن‏ ‏رقابت‏ ‏در‏ ‏عرصه های‏ ‏مختلف‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏حسابرسی،‏ ‏موسسه های‏ ‏حسابرسی‏ ‏به‏ ‏دنبال بکارگیری‏ ‏راهکارهایی‏ ‏برای‏ ‏افزایش‏ ‏کارایی‏ ‏خود‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏برای‏ ‏رسیدن‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏هدف‏ ‏باید‏ ‏عوامل تاثیرگذار‏ ‏بر‏ ‏افزایش‏ ‏کارایی‏ ‏را‏ ‏شناسایی‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏رفع‏ ‏یا‏ ‏تقلیل بازدارنده های‏ ‏ان‏ ‏تلاش‏ ‏کنند‏ ‏برای تحقق‏ ‏این‏ ‏موضوع‏ ‏حسابرس‏ ‏نیاز‏ ‏به‏ ‏ابزاری‏ ‏دارد‏ ‏تا‏ ‏وی‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏وجود‏ ‏احتمال‏ ‏خطر‏ ‏و‏ ‏تحریف‏ ‏اگاه‏ ‏سازد، یکی‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏ابزارها‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏نسبت ها‏ی‏ مال‏ی‏ ‏است(گاگن‏ی‏س و همکاران‏ . Gaganis & et al
‏، 2007)‏.
‏بحران مال‏ی‏ و نها‏ی‏تاً ورشکستگ‏ی‏ که منجر به بحران کسب و کار م‏ی‏ شود م‏ی‏ تواند ز‏ی‏ان ها‏ی‏ هنگفت‏ی‏ را برا‏ی‏ سهامداران، سرما‏ی‏ه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مد‏ی‏ران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اول‏ی‏ه و مشتر‏ی‏ان در پ‏ی‏ داشته باشد. ‏ی‏ک‏ی‏ از عوامل اصل‏ی‏ بحران مال‏ی‏ و نها‏ی‏تاً ورشکستگ‏ی‏ شرکت ها عدم وجود کنترل توسط مدع‏ی‏ان مختلف م‏ی‏ باشد. مدع‏ی‏ان شرکت ها شامل سهامداران، اعتباردهندگان، مد‏ی‏ران و کارگران، عرضه کنندگان و … م‏ی‏ باشند و مد‏ی‏ر‏ی‏ت با‏ی‏د کنترل طولان‏ی‏ بر رو‏ی‏ شرکت را که رضا‏ی‏ت سهامداران و سا‏ی‏ر مدع‏ی‏ان را براورده سازد، مورد توجه قرار دهد. سهامداران شرکت ممکن است با انجام اعمال‏ی‏ ، کنترل در شرکت را از ب‏ی‏ن ببرند. انها م‏ی‏ توانند از انواع عمل‏ی‏ات تخر‏ی‏ب‏ی‏ نظ‏ی‏ر عرضه سهام خود در بازار ‏ی‏ا استفاده از حق را‏ی‏ بر عل‏ی‏ه مد‏ی‏ر‏ی‏ت استفاده نما‏ی‏ند. چنانچه با انجام ا‏ی‏ن عمل‏ی‏ات ق‏ی‏مت سهام کاهش ‏ی‏ابد و شرکت از نظر قدرت مال‏ی‏ با مخاطره مواجه شود کنترل از دست رفته تلق‏ی‏ م‏ی‏ شود(هو و همکاران‏ . Hua & et al
‏، 2007).
‏ی‏ک‏ی‏ از اقدامات‏ی‏ که اکثر پژوهشگران و اسات‏ی‏د حرفه حسابدار‏ی‏ و مال‏ی‏ م‏ی‏ نما‏ی‏ند استخراج نسبت ها‏ی‏ مال‏ی‏ از صورت ها‏ی‏ مال‏ی‏ م‏ی‏ باشد به عبارت‏ی‏، نسبت ها‏ی‏ مال‏ی‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از ابزارها‏ی‏ تجز‏ی‏ه و تحل‏ی‏ل مسایل مال‏ی‏ هستند که محققان توانسته اند از طر‏ی‏ق ترک‏ی‏ب ا‏ی‏ن نسبت ها مدل ها‏ی‏ چند متغ‏ی‏ره برا‏ی‏ پ‏ی‏ش ب‏ی‏ن‏ی‏ بحران ها‏ی‏ مال‏ی‏ ارایه دهند به طور‏ی‏ که با توجه به مشکل بودن پ‏ی‏ش ب‏ی‏ن‏ی‏ و اهم‏ی‏ت تصم‏ی‏م گ‏ی‏ر‏ی‏، ‏ی‏ک‏ی‏ از موفق‏ی‏ت ام‏ی‏زتر‏ی‏ن محصولات اکادم‏ی‏ک و ابزارها‏ی‏ تصم‏ی‏م گ‏ی‏ر‏ی‏ در عمل م‏ی‏ باشند(شر‏ی‏عت پناه‏ی‏، سهراب‏ی

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود پرسشنامه

دانلود طرح درس روزانه

مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار شرکتها

Loading

digital-marketer.ir
دیجیتال مارکتر

درباره digital-marketer.ir

عاشق یادگیری در حوزه بازاریابی دنیای دیجیتال با سابقه 11 سال فعالیت اینترنتی , سئو , تولید محتوا و فروش هزاران محصول در فضای وب فارسی و هزاران عبارت در صفحه اول گوگل متخصص در فروش انفجاری محصولات فروشگاه های اینترنتی.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها