توسعه کسب و کار

خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تاثیر بازار بر رشد اقتصادی کسب و کار، صنایع تبدیلی کشاورزی

Rate this post

دانلود خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تاثیر بازار بر رشد اقتصادی کسب و کار، صنایع تبدیلی کشاورزی

خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تاثیر بازار بر رشد اقتصادی کسب و کار، صنایع تبدیلی کشاورزی

خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تاثیر بازار بر رشد اقتصادی کسب و کار، صنایع تبدیلی کشاورزی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 18
قیمت: 22000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی: بازوبندی (1376) نقش تسهیلات اعطایی بانکی بر رشد اقتصادی صنایع تبدیلی کشاورزی استان خراسان را مورد مطالعه قرار داد. وی در این مطالعه گزارش می کند که اعطاء تسهیلات به صنایع تبدیلی کشاورزی همانند سایر بخشها در جهت تامین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری ثابت این واحدها بوده است . افزایش هرگونه تسهیلات اعطایی به صنایع تبدیلی کشاورزی باعث رشد وپیشرفت این کسب وکارها و رشد و توسعه بخش کشاورزی خواهد شد، اشتغال در جامعه افزایش می یابد، محصولات تولید شده در رقابت با محصولات مشابه خارجی از کیفیت بهتری برخوردار می گردد، افزایش تولید موجبات صرفه جویی ارزی و نیز استقلال اقتصادی در زمینه تامین مواد غذایی خواهد شد. حال چنانچه این بخش از اقتصاد، رشد کافی یافته و مورد توجه لازم قرار گیرد می توان با صادرات محصولات کشاورزی باعث افزایش درآمدهای ارزی ورشدکسب وکارها شد. پورمختار (1376) بررسی امکان افزایش صادرات محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان آذربایجان غربی به بازارهای خارجی ورشد اقتصادی کسب وکارهای مرتبط را مورد بررسی قرار داد. هدف اساسی از انجام این تحقیق بررسی امکان افزایش صدور محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان آذربایجان غربی بود که در این راستا مسائلی همچون نقش بازاریابی و تبلیغات در صادرات این محصولات ، مسائل مربوط به بسته بندی آن، همچنین رعایت مسائل مربوط به کیفیت این محصولات و اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی از جانب دولت در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق شناسائی مسائل و مشکلات مربوط به صدور این محصولات و ارائه راه حلها و پیشنهاداتی جهت افزایش صدور آن را انجام داد.. همچنین این تحقیق به عنوان یک راه حل عملی جهت توسعه صادرات بالاخص صادرات صنایع تبدیلی کشاورزی استان آذربایجان غربی مورد توجه و استفاده قرار گرفت. قربانی و همکاران (1386) به بازشناسی تاثیر بازار بر رشد اقتصادی کسب وکارها وسرمایه گذاری کشاورزی استان خراسان رضوی در حفاظت خاک پرداختند. در این مقاله عوامل موثر بر رشدکسب وکارهاو سرمایه گذاری در عملیات حفاظت خاک با استفاده از الگوی توبیت و داده های حاصل از 50 کشاورز شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی در سال 1383 بررسی شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای سن، تعداد افراد خانواده، نسبت اراضی شیبدار به کل اراضی و نیز شاخص های آگاهی از مسایل میزان فرسایش خاک و آگاهی از اثرات حفاظت خاک با تاثیر مثبت و تجربه، میزان تحصیلات و سهم زراعت از درآمد کل با تاثیر منفی بر سرمایه گذاری در حفاظت خاک موثر می باشند. با توجه به یافته های مطالعه، پرداخت اعتبارات یارانه ای ویژه حفاظت خاک (یارانه سبز)، توجه به دانش بومی کشاورزان و جهت دهی آموزش های ترویجی برای ایجاد آگاهی در ارتباط با اثرات حفاظت خاک به عنوان پیشنهاد ارایه شده است. شکوهی و ترکمانی (1386) به بررسی تاثیر سرمایه گذاری در تجهیزات و تحقیقات کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداختند. هدف مطالعه آنها بررسی چگونگی تاثیر سرمایه گذاری تحقیقاتی، تجهیزی و غیرتجهیزی و همچنین اشتغال کشاورزی بررشدکسب وکارهاو ارزش افزوده در این بخش بوده است. دوره مورد مطالعه شامل سالهای 1384-1350 بود. برای دستیابی به هدف فوق از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با یک درصد افزایش در اشتغال کشاورزی، ارزش افزوده این بخش 0.2 درصد کاهش می یابد، در حالیکه با همین میزان افزایش در مقدار سرمایه گذاری تحقیقات، تجهیزی و غیرتجهیزی در بخش کشاورزی به ترتیب به میزان 0.05، 0.10 و 0.18 درصد بر ارزش افزوده این بخش اضافه می شود. یافته های الگوی تصحیح خطا نیز بیانگر سرعت کم تعدیل در بخش کشاورزی بود. کهنسال و همکاران (1388) به بررسی تاثیر سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت های کشاورزی بر رشد اقتصادی کسب وکارها وبهره وری بخش کشاورزی ایران پرداختند. این مطالعه به بررسی تاثیر سرمایه گذاری در زیرساخت ها بر روی رشدکسب وکارها وبهره وری در بخش کشاورزی ایران طی دوره 82-1350 پرداخت. بدین منظور از هزینه های عمرانی دولت در بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از سرمایه گذاری های انجام شده در زیرساخت های این بخش استفاده کرد. روش بکار گرفته شده در این تحقیق شیوه دوگان و برآورد تابع هزینه ترانسلوگ بوده است. برای برآورد این الگو از دو روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط و حداکثر آنتروپی استفاده شده است. محاسبه کشش هزینه نسبت به زیرساخت ها نشان دهنده تاثیر منفی و معنی دار سرمایه گذاری در زیرساخت ها برروی هزینه تولید در بخش کشاورزی بود. علاوه بر این، نتایج تجزیه رشدکسب وکارهاو بهره وری تولید به اثرات مقیاس، فناوری، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و نیروی انسانی در مطالعه آنها نشان داد که بعد از تغییرات فنی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها مهمترین عامل موثر بر رشدکسب وکارهاو بهره وری بخش کشاورزی می باشد. نیکویی و همکاران (1385) بازده سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه، تحقیقات انجام شده در خصوص معرفی رقم مهدوی و ترویج آن در سطح زارعین جهت کشت در استان اصفهان مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفته است. بر این اساس، ابتدا آنها با استفاده از روش تحقیق اسنادی، آمار و اطلاعات مورد نیاز شامل هزینه های تحقیقاتی و ترویجی تخصیص یافته به گندم از محل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان و مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان بدست آوردند. همچنین اطلاعات هزینه ای و درآمدی زارعین با استفاده از روش تحقیق پیمایشی (Survey Research)، از جامعه مورد پژوهش که شامل زارعین مهدوی کار در شهرستان های اصفهان و خمینی شهر بود، از طریق تکمیل 105 پرسشنامه به روش حضوری جمع آوری شد. به منظور انتخاب نمونه مناسب نیز از روش نمونه گیری طبقه بندی خوشه ای چند مرحله ای (Multi Stratified Cluster Sampling Method) استفاده شد. نتایج تحقیق آنها نشان داد که، نسبت منفعت به هزینه تحقیقات در اصلاح و معرفی رقم مذکور در استان اصفهان در سال های بهره برداری، بزرگتر از یک بوده و بنابراین از بعد اقتصادی، تحقیقات کشاورزی در این زمینه، توجیه اقتصادی لازم را به همراه داشته است. به طوری که به ازای هر یک ریال سرمایه گذاری در تحقیقات و در سالیان معرفی و بهره برداری، به میزان 1/8 ریال منافع ایجاد شده است. شاکری و موسوی (1382) عوامل موثر بررشد اقتصادی کسب وکارهاو سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج مطالعه آنها حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش کشاورزی در دراز مدت بر رشدکسب وکارهاو سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیری ندارد. همچنین موجودی سرمایه دوره قبل، با توجه به مدل برآورده شده و ضریب به دست آمده، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. حجم اعتبارات پرداختی نیز با ضریبی معادل 76%، بر رشدکسب وکارهاو سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. کشش سرمایه گذاری هم نسبت به سود واقعی دراز مدت بانکی صفر و نشان دهنده این است که رشدکسب وکارها وسرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران حساسیتی به نرخ سود واقعی سپرده های بانکی ندارد. در مورد تقاضای سرمایه گذاری دولتی، تغییرات سطح عمومی قیمتها دارای تاثیر منفی است، ولی درآمدهای نفتی در دوره جاری و با یک وقفه، اثر مهمی بر رشدکسب وکارهاو تقاضای سرمایه گذاری دولتی دارد. حقیقی(1374) در تحقیق خود تحت عنوان “بررسی پیرامون امکان صدور محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان خراسان و مسایل و مشکلات بازاریابی خارجی” به بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی ورشد اقتصادی کسب وکارهای مرتبط پرداخت. نتیجه تحقیق وی نشان داد که میزان تمایل تولیدکنندگان محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان خراسان در ارتباط با صدور محصولات خود می تواند عامل مهمی درتسریع روند صادرات ورشدکسب وکارها در این بخش باشد. از جمله عوامل دیگر در نظر گرفتن تسهیلاتی جهت صادرات از جانب دولت می باشد. همچنین عامل دیگر وجود مزیت های نسبی در بخش کشاورزی از نظر عوامل تولید می باشد که یکی از نمونه های آن وجود نیروی کار ارزان چه در بخش تولیدی محصولات کشاورزی و چه در بخش تولید صنایع تبدیلی می باشد. فرامرزپور(1382) در تحقیق خود تحت عنوان ” موانع رشد اقتصادی کسب وکارها وسرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی” به بررسی عوامل موثر بر رشدکسب وکارها وسرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران طی دوره 1379 – 1346 است. بدین منظور از یک مدل همزمان مبتنی بر مبانی تئوری سرمایه گذاری استفاده شده است. یافته های تجربی به دست آمده از بررسی حاضر گویای آن است که نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر رشدکسب وکارها وسرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی بوده و حساسیت رشدکسب وکارها وسرمایه گذاری خصوصی نسبت به ارزش افزوده بیش از دیگر متغیرهاست. کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایه گذاری دولت در سطحی بسیار پایین قرار دارد.‬ تقی پور(1384) در تحقیق خود تحت عنوان ” تاثیربازار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و راهکارهای ارتقاء آن در ایران” به بررسی عوامل تاثیر گذاربازار بر رشد اقتصادی کسب وکارها وسرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری زیربنایی بخش دولتی و اعتبارات اعطایی بانکها و موسسات پولی غیر بانکی تاثیر مثبت بر رشدکسب وکارهاوسرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. سرمایه گذاری غیر زیر بنایی دولت، نرخ تورم و نرخ ارز تاثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. پیشنهادات ارائه شده در تحقیق بطور خلاصه عبارتنداز : افزایش اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری زیربنایی دولت به عنوان جزء مکمل رشدکسب وکارها وسرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین کاهش سرمایه گذاری غیر زیربنایی دولت به عنوان عامل رقیب برای رشدکسب وکارها وسرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش نرخ تورم و نرخ ارز. بابائی(1383) در تحقیق خود تحت عنوان ” ب‍ررس‍ی تاثیربازار ب‍ر س‍رم‍ای‍ه گ‍ذاری در ب‍خ‍ش م‍خ‍اب‍رات ” به بررسی ع‍وام‍ل م‍وث‍ر ب‍رس‍رم‍ای‍ه گ‍ذاری در ب‍خ‍ش م‍خ‍اب‍رات ب‍ه م‍ن‍طور اف‍زای‍ش و ت‍وس‍ع‍ه ش‍ب‍ک‍ه ه‍ا و ام‍ک‍ان‍ات م‍خ‍اب‍رات‍ی در ج‍ه‍ت اف‍زای‍ش س‍طح رف‍اه اج‍ت‍م‍اع‍ی و ت‍وس‍ع‍ه و ت‍ق‍وی‍ت زی‍ر س‍اخ‍ت‍ه‍ای اق‍ت‍ص‍ادی پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد که ن‍رخ ب‍ازده‍ی سرمایه ع‍ام‍ل م‍ه‍م‍ی درافزایش رشدکسب وکارها وس‍رم‍ای‍ه گ‍ذاری در ش‍رک‍ت م‍خ‍اب‍رات ب‍وده اس‍ت ول‍ی ای‍ن ن‍رخ در م‍ق‍ای‍س‍ه ب‍ا ن‍رخ س‍ود ب‍ان‍ک‍ی رق‍م پ‍ائ‍ی‍ن‍ی ب‍وده ک‍ه ب‍اع‍ث ن‍اک‍اف‍ی ب‍ودن م‍ی‍زان رشدکسب وکارها وس‍رم‍ای‍ه گ‍ذاری ان‍ج‍ام ش‍ده و در ن‍ت‍ی‍ج‍ه ش‍ک‍اف ب‍ی‍ن ع‍رض‍ه و ت‍ق‍اض‍ای خ‍دم‍ات م‍خ‍اب‍رات‍ی گ‍ردی‍ده اس‍ت ؛ واب‍س‍ت‍گ‍ی ب‍ه درآم‍ده‍ای ع‍م‍وم‍ی ک‍ش‍ور و ع‍دم اس‍ت‍ق‍لال م‍ال‍ی از ع‍وام‍ل‍ی اس‍ت ک‍ه راب‍طه م‍ع‍ک‍وس ب‍ا ب‍ازده‍ی س‍رم‍ای‍ه داش‍ت‍ه اس‍ت ؛ ب‍ات‍وج‍ه ب‍ه ک‍م‍ب‍ود م‍ن‍اب‍ع و ام‍ک‍ان‍ات م‍ال‍ی دول‍ت ب‍رای س‍رم‍ای‍ه گ‍ذاری در ب‍خ‍ش م‍خ‍اب‍رات و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن س‍ودآوری ای‍ن ب‍خ‍ش ، ک‍اه‍ش ت‍ص‍دی گ‍ری دول‍ت و اس‍ت‍ف‍اده از م‍ن‍اب‍ع م‍ال‍ی و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ب‍خ‍ش خ‍ص‍وص‍ی ب‍اع‍ث اف‍زای‍ش رشدکسب وکارها وس‍رم‍ای‍ه گ‍ذاری و ت‍وس‍ع‍ه ش‍ب‍ک‍ه ه‍ای م‍خ‍اب‍رات‍ی ک‍ش‍ور م‍ی گ‍ردد. میرزابیگی(1382) در تحقیق خود تحت عنوان ” بررسی سیاست های رشد اقتصادی کسب وکارها وسرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان همدان بر اساس مزیت های نسبی” به بررسی تعیین مزیت نسبی محصولات کشاورزی استان همدان پرداخت. نتیجه تحقیق وی نشان داد که در سطح استان شهرستان در مورد محصول گردو اولویت اول شهرستان تویسرکان و اولویت دوم شهرستان بهار، محصول انگور به ترتیب اولویت های شهرستانهای ملایر – کبودر آهنگ، رزن، اسد آباد، در مورد محصول سیب زمینی اولویت اول شهرستان بهار و شهرستان همدان در اولویت دوم در مورد محصول بادام اولویت او شهرستان بهار و شهرستانهای کبو در آهنگ، تویسرکان و رزن در اولویت های بعدی قرار دارند.‬

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود پرسشنامه

دانلود طرح درس روزانه

خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تاثیر بازار بر رشد اقتصادی کسب و کار، صنایع تبدیلی کشاورزی

Loading

digital-marketer.ir
دیجیتال مارکتر

درباره digital-marketer.ir

عاشق یادگیری در حوزه بازاریابی دنیای دیجیتال با سابقه 11 سال فعالیت اینترنتی , سئو , تولید محتوا و فروش هزاران محصول در فضای وب فارسی و هزاران عبارت در صفحه اول گوگل متخصص در فروش انفجاری محصولات فروشگاه های اینترنتی.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها