آموزش های حرفه ای بازاریابی

تحقیق بازاریابی مناسب با APH 25ص

Rate this post

دانلود تحقیق بازاریابی مناسب با APH 25ص

تحقیق بازاریابی مناسب با APH 25ص

تحقیق-بازاریابی-مناسب-با-aph-25صلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

88
‏ ‏مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد
89
‏انتخاب آمیخته بازا‏ریابی مناسب با استفاده از‏…
‏مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
‏سال هفدهم‏،‏شماره1 (بهار 1384)
‏انتخ‏اب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP
‏با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
‏( ‏مطالعه موردی : شرکت کاشی مرجان‏)
‏چکیده
‏ ‏در ادبیات نوین مدیریت هر یک از وظایف مدیران مانند برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و … جلوه ای از نوعی تصمیم گیری هستند. در این میان تصمیم گیری راجع به انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع، ترف‏یع) و تعیین اولویت نسبی هر کدام‏ که شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.‏ چرا‏ ‏که علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف باید با اهداف سازمانی و بازاریابی موسسه نیز منطبق باشد. این مقاله انتخاب آمیخته بازاریابی با رویکرد استراتژیک در نظر می گیرد که بدنبال ارزیابی همزمان شرایط فعلی و احتمالی آینده محیط داخلی و خارجی می باشد‏،‏ مطالعه در شرکت کاشی مرجان انجام گرفته و با توجه به ساختار مس‏أ‏له از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)‏ استفاده شده است.‏ پس از شناسایی معیارهای مؤثر بر انتخاب آمیخته بازاریابی در صنعت کاشی کشور به کمک پرسشنامه ، با استفاده از مقایسه های زوج‏ی‏ و تحلیل آن به کمک نرم افزار Expert Choice‏ (انتخاب خبره) وزن نهایی هر یک از اجزای عناصر آمیخته بازاریابی شناسایی گردید، و در نهایت یک مدل انتخاب آمیخته بازاریابی در صنعت کاشی پیشنهاد شده است. در بین اجزای آمیخته بازاریابی ، زیبایی و طرح ظاهری کالا و تنوع تولیدات، فروش اقساطی و ‏ارایه تخفیف به نمایندگی ها، مناسب‏ بودن کالاهای مورد نظر خریداران و تحویل آنها در موعد مقرر و تبلیغ بین ‏ ‏کاشی کاران و انبوه سازان و تبل‏ی‏غ در مجلات تخصصی ‏(بترتیب متناظر با محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) از بالاترین اولویتها برخوردار می باشد.
‏واژه های کلیدی‏ :‏آمیخته‏ بازاریابی – ‏تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی‏ (AHP). Analytical Hierarchy Process
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.1 , 2005
Selecting the Proper Marketing Mix for Marjan Tile Company with the Use of AHP Technique: A Strategic Market Planning Approach
80
‏ ‏مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد
89
‏انتخاب آمیخته بازا‏ریابی مناسب با استفاده از‏…
S. Ketabi
M. E. Ansari
M. Naseri Taheri
Abstract
In the new literature, any duty of planning, organizing and control for management represents a kind of decision making. For a marketing system, the main concern is on the decisions regarding the marketing mix (product, price, place and promotion) and determining their priorities. This article investigates the selection of the marketing mix with strategic approach by evaluating the opportunities and the threats of the internal and external situations in Marjan Tile Company.
First, the effective factors on the marketing decisions in the tile industry are recognized by comparing the sale agent views which are extracted from the questionares. Then, the priorities of the factors are determined using the analytical hierarchy process and finally, a model for marketing mix selection in the tile industry is proposed. Spss is used for statistical analysis and Expert Choice is used to extract first, the most important effective factors, and second, to find the priorities of the factors. The resulted preferences in order are as follows: elegance and design of the tiles, diversity of production, selling by installment, giving discount to the agent, assortment of the goods, on-time deliverying and advertising among tile-layers and architects and in specialized journals.
Keywords: Marketing Mix, Analytical Hierarchy Process
‏مقدمه
‏ ‏تصمیم گیری جوهره مدیریت است و مدیر کسی است که هر لحظه تصمیم می گیرد. فر‏آ‏یند تحلیل سلسله مراتبی‏ ‏از معروفترین فنون تصمیم گیری چند معیاره (کمی یا کیفی)
می باشد که اساس آن بر مقایسه های زوجی نهفته است. تصمیم گیرنده، کار خود را با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصمیم آغاز می کند. درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و ‏گ‏زینه های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می دهد.
‏سپس با انجام مقایسه های زوجی، وزن هر یک از عوامل را در راستای گزینه ها مشخص و در نهایت منطق AHP‏ به گونه ای ا‏وزان نسبی حاصل برای عوامل و گزینه ها با همدیگر تلفیق می کند تا تصمیم بهینه حاصل آید.
88
‏ ‏مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد
81
‏انتخاب آمیخته بازا‏ریابی مناسب با استفاده از‏…
‏آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) از مقوله های مهم در ‏
‏تصمیم گیریها و ارزیابیهای مربوط به بازاریابی یک بنگاه است چون که آمیخته بازاریابی یا استراتژی باز‏اریابی، ترکیبی از عناصر لازم برای‏ برنامه ریزی و اجرای کل عملیات بازاریابی است. از سوی دیگر عناصر آمیخته بازاریابی قابل کنترل بوده و با یکدیگر رابطه متقابل دارند. ‏تصمیم در مورد یکی از آن‏ها بر روی فعالیت مر‏بو‏ط به دیگر عناصر تأثیر می گذارد و اگر اجزای آمیخته بازاریابی بنحو مؤثری با یکدیگر ترکیب شوند ب‏نحوی‏ که هم با نیازهای مصرف کننده و هم با نیروهای محیطی و در کل بازار هدف انتخاب شده هماهنگی داشته باشند‏،‏ باعث پدید آمدن یک سیستم بازاریابی موفق می شوند. تکنیک AHP‏ از آنجا که توانایی مواجهه با مسائل تصمیم گیری چند معیاره را دارا بوده،‏ ‏همچنین روشی برای اندازه گیری معیارهای کیفی و شیوه ای بر مبنای اولویتها را فراهم می سازد، به مدیران امکان می دهد تا بوسیله ساده کردن و تسریع در فرایند تصمیم گیری خود، تصمیمات مؤثری را در موضوعات پیچیده اتخاذ کنند. از دیگر مزایای AHP‏ اینکه نه تنها امکان لحاظ کردن همزمان معیارهای کمی و کیفی مختلف را که بر عناصر آمیخته ‏بازاریابی مؤثرند فراهم می سازد‏،‏ بلکه امکان تخمین،‏ ‏ پیش بینی و بررسی تغییر عناصر آمیخته بازاریابی را نیز برای مدیر بازاریابی شرکت فراهم ‏
‏می کند که در نهایت این امر منجر به انتخاب یک آمیخته بازاریابی با رویکردی استراتژیک برای شرکت می شود. این به عنوان یک ابزار برای شرکت در صنعت کاشی کشور تلقی شده و شرکت را در جهت دستیابی به سهم بازار بیشتر و دستیابی به یک استراتژی مناسب بازاریابی در بین رقبا رهنمون خواهد ساخت. تحقیق حاضر درصدد رسیدن به اهداف ذیل‏ ‏می باشد:
‏تعیین آمیخته بازاریابی مناسب در شرکت کاشی مرجان با تکنیک AHP‏ با رویکرد ‏
‏برنامه ریزی استراتژیک
‏تعیین ساختار مناسب محصول
‏تعیین شیوه مناسب قیمت گذاری
‏تعیین کیفیت مناسب توزیع
‏تعیین شیوه مناسب ترفیع
‏فراهم کردن یک سیس‏تم کنترل و اطلاعات استراتژیک برای‏ آشنا سازی تصمیم سازان شرکت با فرصت‏هایی که شرکت با آن روبرو می شود
‏آشنا سازی نظام تصمیم گیری شرکت با سیست‏م‏ AHP‏ و مزایای استفاده از آن مانند حل تعارض در تصمیم گیری گروهی و سرعت ‏بخشیدن به تصمیم گیری گروهی
‏مروری بر ادبیات موضوع
‏ ‏آمیخته بازاریابی شالوده اساسی سیس‏تم بازاریابی را تشکیل می دهد زیرا ترکیبی از عناصر لازم برای‏ برنامه ریزی و اجرای کل عملیات بازاریابی است. در ادبیات بازاریابی نیل ب‏و‏دن. Neil Borden
‏ ‏ ‏نخستین کسی بود که ایده آمیخته بازاریابی را مطرح کرد. عناصر آمیخته بازاریابی وی عبارت بودند از: محصول، قیمت، توزیع، ترفیع، فروش و تحقیق بازاریابی. بعد از آن ای جروم مک کارتی
82
‏ ‏مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد
89
‏انتخاب آمیخته بازا‏ریابی مناسب با استفاده از‏…
. E. Jerom Mc Carthy
‏ ‏عناصر آمیخته بازاریابی را به چهار عنصر توزیع، ترفیع، محصول و قیمت تقسیم کرد. (کاتلر؛ 1997). طی سالیان متمادی اجزای اضافی دیگری نیز به عناصر کلاسیک آمیخته بازاریابی افزوده شده است از جمله محققین بازاریابی صنعت جهانگردی به علت منحصر به فرد بودن بازاریابی جهانگردی اجزای اضافی دیگری را علاوه بر P‏4 برای این صنعت بیان کرده اند که عبارتند از: بسته بندی. E. Jerom Mc Carthy
‏، برنامه ریزی. Programming
‏، مردم. People
‏، مشارکت. Partnership
‏ بنابراین در آمیخته بازاریابی جهانگردی P‏8 وجود دارد‏ (ا‏ب‏راهیمی، ‏(1378‏). برخی دیگر عناصر آمیخته بازاریابی را علاوه بر P‏4 شامل بسته بندی ، روابط عمومی، قدرت ها‏ی حاکم بر بازار و مردم می دانند‏ (بلوریان،‏ تهرانی،‏ 1378). جفکینز در کتاب خود تحت عنوان ‏«‏بازاریابی نوین‏»‏ عناصر آمیزه بازاریابی را از نظر ترتیب زمانی به بیست عنصر تقسیم می‏ ‏کند که عبارتند از:
‏1) ابداع یا اصلاح محصول/ خدمت ‏ 2)‏ ‏چرخه حیات محصول
‏3)‏تحقیق بازاریابی 4) نامگذاری محصول
‏5) وجهه محصول ‏6) بخش بندی بازار
‏7) قیمت گذاری ‏ 8) آمیخته محصول
‏9) بسته بندی 10) توزیع
‏11) نیروی فروش 12) آموزش و پرورش
‏13) روابط عمومی مالی و حقوقی ‏ 14) روابط صنعتی
‏15)‏ آزمایش بازار 16) تبلیغات
‏17)تحقیق تبلیغات ‏1‏8) ترفیع فروش
‏19) خدمات بعد از فروش ‏ ‏20)حفظ علاقه و وفاداری مشتریان
‏فیلیپ کاتلر ‏(1380)‏ با اضافه کردن دو عامل قدرت و روابط عمومی عناصر ‏آمیخته بازاریابی ‏را به شش عنصر تقسیم کرد ولی سپس P‏4 را بهبود بخشید و پذیرفت که روابط عمومی خود شکلی از تبلیغات است.
‏ تصمیم گیری به عنوان بخش جدایی ناپذیری در ادبیات مدیریت مطرح است. افرادی چون سایمون و دراکر مدیریت را مترادف با تصمیم گیری می دانند. در آغاز به دلیل نگرش خاص دیدگاه کلاسیک در مدیریت، تصمیم گیری تنها حق مدیر دانسته می شد. اما از دهه 1950 به بعد تحقیقاتی در زمینه جنبه های ر‏فتاری، ماهیت تصمیم، تئوریها و فرآ‏یند تصمیم انجام گرفت که این نگرش را دگرگون ساخت. از سوی دیگر مباحث آمار، ریاضی و
‏مدل های کمی نیز به عنوان ابزار مفیدی برای اتخاذ تصمیم مطرح گردید (باقریان، 1380). مدلهای بهینه سازی از دوران نهضت صنع‏ت‏ی در جهان و بخصوص از زمان جنگ‏ دوم جهانی همواره مورد توجه ریاضیدانان و دست اندرکاران صنعت بوده است. اما توجه محققین در

 

 فایل

دانلود پرسشنامه

دانلود طرح درس روزانه

تحقیق بازاریابی مناسب با APH 25ص

Loading

digital-marketer.ir
دیجیتال مارکتر

درباره digital-marketer.ir

عاشق یادگیری در حوزه بازاریابی دنیای دیجیتال با سابقه 11 سال فعالیت اینترنتی , سئو , تولید محتوا و فروش هزاران محصول در فضای وب فارسی و هزاران عبارت در صفحه اول گوگل متخصص در فروش انفجاری محصولات فروشگاه های اینترنتی.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها