آموزش های حرفه ای بازاریابی

تحقیق بازاریابی در ایران

Rate this post

دانلود تحقیق بازاریابی در ایران

تحقیق بازاریابی در ایران

تحقیق-بازاریابی-در-ایرانلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 42 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بازاریابی در ایران
‏—————————————————–
2
‏مقدمه
‏كشور ايران‌ با تنوع‌ وسيع‌ آب‌ و هوايي‌ در پاره‌اي‌ از مناطق‌ آن‌ در زمينه‌ توليد برخي‌ از محصولات‌ كشاورز‏ي ‏نظير پسته‌، خرما، كشمش‌، بادام‌، گردو،‏ ‏زعفران‌ و زيره‌ و زرشك‌ از مزيت‌ نسبي‌ قابل‌ توجهي‌ برخوردار است‏ ‏‌‏، ‏لذا جهت‌ اتخاذ سياست‌هاي‌ مطلوب‌ در زمينه‌ بهبود نظام‌ بازاريابي‌ و بازاررساني‌ و توسعه‌ صادرات‌ آنها نياز به‏ ‏‌مطالعات‌ اقتصادي‌ به‌ صورت‌ علمي‌ حائز اهميت‌ مي‌باشد‏ (تركماني‏،‏ 1378)‏ ‏.ايران‌ به‌ عنوان‌ بزرگترين‌ توليد كننده‌ زيره‌ و زرشك‌ دنيا هنوز در بازار جهاني‌ جايگاه‌ مشخص‌ و روشني‏ ‏ندارد و‏ ‏مجبور است‌ ب‏ه ‏دلايل‏ي‏‌ از جمله‌ تبليغات‌ منفي‌ رقبا محصول‌ خود را به‌ كمتر از نصف‌ قيمت‌ جهاني‌ به‌فروش‌ رساند‏ ‏لذا در‏ ‏اين‌ مطالعه‌ وضعيت‌ بازاريابي‌ و بازاررساني‌ اين‌ محصولات‌ به‌ صورت‌ مطالعه‏‌‏اي‏‌ موردي‌ در مناطق‌‏ ‏عمده‌ كشت‌ استان‌ خراسان‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.‏از جمله اهداف اين مطالعه‏:‏ بررسي‌ و شناخت‌ عمليات‌ بازاررساني‌ زيره‌ و زرشك‌‏، ‏تع‏ي‏ين‌ مسير، حاشيه‌، ‏سود، ‏كارايي‌ و ضريب‏‌ هزينه‌ بازاريابي‌ زيره‌ و زرش‏ك،‏ برآورد هزينه‌ خدمات‌ بازاريابي‌ و‏ بررسي عوامل موث‏ر بر حاشيه بازاريابي زيره و زرش‏ك‏ و‏ ارائه‌ راهكارهاي‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود ‏وضعيت‌ بازاريابي‌ زيره‌ و زرشك‌‏ مي باشد. ‏با توجه‏ ‏‌به‌ فقدان‌ انتشار مطالعات‌ اقتصادي‌ جامع‌ در زمينه‌ هاي‌ فوق‌‏،‏ در مورد زيره‌ سبز و زرشك‌ ايران‌ ضرورت‌ و‏ ‏اهميت‌ اين‌ تحقيق‌ را نيز ايجاب‌ مي‌نمايد.‏ ‏در اين تحقيق جامعه آماري مورد مطالعه زيره كاران و زرشك كاران استان خراسان مي‏‌‏باشد. براي انجام تحقيق شهرستان‏‌‏هاي سبزوار، اسفراين، تربت‏‌‏حيدريه قائنات و بيرجند انتخاب و جمعا 100 پرسشنامه توليد كننده زيره و زرشك، 25 پرسشنامه عمده فروش و 50 پرسشنامه خرده فروش تكميل گرديده است. انتخاب كشاورزان با روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي صورت گرفت
‏بازاریابی در ایران
‏—————————————————–
3
‏.‏ جمع آوري اطلاعات و تكميل پرسشنامه‏‌‏ها ب‏ه ‏صورت مقطعي در سال زراعي 1380 انجام گرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده‏‌‏ها و برآورد مدل‏‌‏هاي مورد استفاده از بسته نرم افزاري Eviews‏ استفاده شده است.‏ برخي‌ از مطالعات‌ و تحقيقاتي‌ كه‌ در زمينه‌ بازاريابي‌ و بازاررساني‌ محصولات‌ كشاورزي‌ در داخل‏ ‏‌‏و خارج از‏ كشور‏ ‏انجام‌ شده‌، در زير عنوان‌ گرديده‌ است‏:
Charles and Gray (1993)‏ ‏براي‌‏ ‏بررسي‌ عوامل‌ مؤثر بر حاشيه‌ بازاريابي‌، 4 مدل‌ حاشيه‌ بازاريابي‌ استفاده‌ كردند. اين‌ دو بر اين‌ باورند كه‌ حاشيه‏ ‏‌بازاريابي‌ به‌ قيمت‌ خرده‌ فروشي‌، قيمت‌ سرمزرعه‌ و هزينه‌ نهاده‌هاي‌ بازاريابي‌ بستگي‌ دارد‏. Rajagopal (1992)‏ ‏د‏ر‏ ‏تحقيقي‌ در ناحيه‌ باستار هندوستان‌،‏ ‏كارايي‌ اقتصادي‌ بازاريابي‌ ذرت‌ را بررسي‌ كرد. نتيجه‌ اين‌ تحقيق‌ نشان‌ ‌د‏ا‏د كه‌ در اغلب‌ بازارها، ضريب‌ همبستگي‌‏ ‏بين‌ ميزان‌ توليد و مازاد قابل‌ فروش‌ معني‌ دار است‏،‏‌ اما رابطه‌ بين‌ حاشيه‌ سود و حجم‌ فروش‌ معكوس‌ مي‌باشد‏ ‏ب‏ه ‏طوريكه‌ افزايش‌ حاشيه‌ سود در مكانهايي وجود دارد كه‌ مازاد قابل‌ فروش‌ كمتري‌ وارد بازار گردد. محقق‌ در‏ ‏پايان‌، جهت‌ بهبود سيستم‌ بازاريابي‌، پيشنهاد مي‌كند كه‌ در ناحيه‌ مورد بررسي‌، بايد مسير بازاررساني‌ اين‏ ‏‌محصول‌ تغيير كند.‏
‏شيروانيان‌ و نجفي‌ (1378)، به‌ بررسي‌ بازاريابي‌ گوجه‌ فرنگي‌ در استان‌ فارس‌ پرداختند همچنين‌ در اين‏ ‏‌مطالعه‌ عرضه‌ و تقاضا، عملكردها، سازمان‌ بازاريابي‌، انواع‌ بازارها و قيمت‌ فروش‌ اين‌ محصول‌ در سطوح‏ ‏‌مختلف‌ بازاريابي‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌. نتايج‌ نشان‌ داد كه‌ در زمينه‌ عملكرد بازاريابي‌ و قيمت‌ها مشكلات‏ ‏‌عمده‌اي‌ وجود دارد از طرفي‌ به‌ علت‌ اينكه‌ دولت‌ در ارائه‌ اطلاعات‌ بازاريابي‌ اقدامات‌ لازم‌ را انجام‌ نمي‌دهد‏ ‏گروه‌ بارباركن‌ها وارد بازار شده‌اند. اين‌ گروه‌ به‌ علت‌ آگاهي‌ از وضعيت‌ بازارهاي‌ موجود و قيمت‌ها به‌ صورت
‏بازاریابی در ایران
‏—————————————————–
3
‏ ‏‌مقطعي‌ وارد ‏ن‏ظام‌ بازاريابي‌ شده‌ و بازار را در تسلط‌ خود در آورده‌اند. دولت‌ ب‏ه ‏جاي‌ اينكه‌ به‌ نظارت‌ و مراقبت‏ ‏‌بازار بپردازد، اقدام‌ به‌ دخالت‌ در امور بازار نموده‌ كه‌ اين‌ امر پيامدهاي‌ نامطلوبي‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ است‌. لذا‏ ‏در پايان‌ پس‌ از بررسي‌ ويژگي‏‌‏هاي‌ توليد، سازمان‌ بازاريابي‌، انواع‌ بازارها و قيمت‌ محصول‌ در سطوح‌ مختلف‏ ‏بازاريابي‌، نتيجه‌ گرفتند كه‌ دخالت‌ مستقيم‌ دولت‌ در فرآيند بازاريابي‌ مطلوب‌ نبوده‌ و نظارت‌ دولت‌ را سفارش‌مي‌نمايند.‏ ‏سالم‌ (1379)، در پژوهشي‌ مسائل‌ ‏بازاررساني‏‌‏ انار در استان‌ يزد را مورد بررسي‌ قرار داد. در اين‌ پژوهش‌ 8 مسير مهم‌ بازاريابي‌ شناسايي‌ گشت‌ كه‌ 4 مسير آن‏ ‏‌منجر به‌ صادرات‌ و باقي‌ مانده‌ به‌ مصرف‌ كننده‌ داخلي‌ ختم‌ مي‌شود. نتايج‌ حاصل‌ از اين‌ بررسي‌ نشان‌ داد د‏ر ‏مسيري‌ كه‌ توليد كننده‌ به‌ طور مستقيم‌ محصول‌ خود را در اختيار خرده‌ فروش‌ قرار مي‌دهد‏،‏ كمترين‌ حاشيه‌ و‏ ‏در مسيري‌ كه‌ توليد كننده‌ محصول‌ خود را در اختيار عمده‌ فروش‌ قرار داده‌ و عمده‌ فروش‌ محصول‌ را به‌ ميدان‌تره‌ بار و‏ ‏ديگر نقاط‌ مي‌برد بيشترين‌ حاشيه‌ بازار وجود دارد. همچنين‌ در مسيري‌ كه‌ توليد كننده‌ محصول‌ خود‏ ‏را به‌ خرده‌ فروش‌ داده‌ او نيز صادر مي‌نمايد‏،‏ بيشترين‌ سهم‌ توليدكننده‌ و در مسيري‌ كه‌ محصول‌ از طريق‌ توليدكننده‌ صادر مي‌شود كمترين‌ سهم‌ توليد كننده‌ مشاهده‌ مي‌گردد.
‏دانشور و مظ‏ه‏ري‌ (1379)، در تحقيقي‌ تحت‌ عنوان‌ «نگرش‌ اقتصادي‌- اجتماعي‌ بر جايگاه‌ محصولات‌ ‏كشاورزي‌ راهبردي‌ ويژه‌ خراسان‌» نقشي‌ را كه‌ توليد زرشك‌ در ايجاد درآمد، ‏اشتغال زايي‏‌‏ و كمك‌ به‌ توسعه ‏‌اقتصادي‌ – اجتماعي‌ منطقه‌ داشته‌، بررسي‌ نمودند. نتايج‌ نشان‌ داد كه‌ توليد زرشك‌ باعث‌ افزايش‌ بهره‌وري‌ نيروي‌ كار، كاهش‌ نرخ‌ بيكاري ‏‌پنهان‌ در بخش‌ كشاورزي‌ و… مي‌گردد
‏بازاریابی در ایران
‏—————————————————–
4
‏لذا‏‌ توجه‌ بيش‌ از پيش‌ به‌ توليد كشاورزي ‏‌زرشك‌ و افزايش‌ سطح‌ زير كشت‌ آن‌ در استان‌ و سرمايه‌گذاري‌ در راستاي‌ صنايع‌ وابسته‌ به‌ ‏آن ‏‌‏،‏ روند توسعه‏ ‏اقتصادي‌ – اجتماعي‌ مناطق‌ محروم‌ جنوب‌ استان‌ خراسان‌ را بهبود خواهد بخشيد‏.‏ ‏در ضمن‏‌‏ اين‌ مطالعه‌ ارزش‌افزوده‌ حاصل‌ از زرشك‌ خشك‌ در كل‌ منطقه‌ بيرجند و قا‏ي‏ن‌ را 6/5 ميليارد ريال‌ و ارزش‌ افزوده‌ زرشك‌ تبديل‏ ‏‌شده‌ به‌ افشره‌ در كل‌ منطقه‌ بيرجند و قائن‌ را 22 ميليارد ريال‌ ذكر نموده‌ است
‏مواد ‏و‏ روشها
‏در تعاريفي‌ كه‌ براي‌ بازاريابي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ ارائه‌ شده‌، دو ديدگاه‌ وجود دارد. ديدگاه‌‏ ‏نخست‌،‏ ‏تعاريفي‌ كه‌ بازاريابي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ را كليه‌ عمليات‌ انجام‌ شده‌ بر روي‌ محصول‌ در فاصله‌ بين‌‏ ‏توليد تا مصرف‌ مي‌داند‏.‏ ديدگاه‌ دوم‌ در بر گيرنده‌ تعاريفي‌ است‌ كه‌ بازاريابي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ را در‏ ‏مفهومي‌ وسيع‌تر از ديدگاه‌ فوق‌ مورد توجه‌ قرار مي‌دهد. ب‏ه ‏طوريكه‌ بازاريابي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ از مرحله‏ ‏‌برنامه‌ريزي‌ براي‌ توليد آغاز مي‌گردد. زيرا، در انتخاب‌ ميزان‌، نوع‌ و چگونگي‌ توليد محصول‌، توجه‌ به‌ بازار و‏ ‏تقاضاي‌ مصرف‌ كننده‌ لازم‌ است نجفي‌ (1377)‏.
‏مسير بازاررساني
‏نحوه قرارگرفتن و ارتباط واسطه‏‌‏ها و عوامل بازاريابي كه به وسيله آن محصول از دست توليدكنندگان به دست مصرف كنندگان مي‏‌‏رسد تحت عنوان مسير بازاررساني مشخص مي‏‌‏گردد. ترسيم اين مسيرها مربوط به نقل و انتقال محصول بوده و مسيري كه قسمت عمده محصول را به بازار هدايت مي‏‌‏كند در مركز نمودار ترسيم شده است و ساير مسير ها به صورت فرعي در طرفين مسير اصلي قرار دارد.
‏ضريب هزينه بازاريابي

 

دانلود فایل

دانلود پرسشنامه

دانلود طرح درس روزانه

تحقیق بازاریابی در ایران

Loading

digital-marketer.ir
دیجیتال مارکتر

درباره digital-marketer.ir

عاشق یادگیری در حوزه بازاریابی دنیای دیجیتال با سابقه 11 سال فعالیت اینترنتی , سئو , تولید محتوا و فروش هزاران محصول در فضای وب فارسی و هزاران عبارت در صفحه اول گوگل متخصص در فروش انفجاری محصولات فروشگاه های اینترنتی.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها